خرید اکانت ویژه

!لیست محصولات و قیمت های موسسه کنکور آسان است!

!البته اگر تخفیف 50 درصدی وجود داشته باشد!

فیزیک کنکور

 

قیمت کل فیزیک کنکور:4.100.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:2.050.000 تومان

زیست کنکور

 

قیمت کل زیست کنکور:4.380.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:2.190.000 تومان

ریاضی کنکور

قیمت کل ریاضی کنکور:4.380.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:2.190.000 تومان

شیمی کنکور

قیمت کل شیمی کنکور:1.620.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:810.000 تومان

ادبیات کنکور

قیمت کل ادبیات کنکور:1.590.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:795.000 تومان

دین و زندگی کنکور

قیمت کل دین و زندگی کنکور:520.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:260.000 تومان

عربی کنکور

قیمت کل عربی کنکور:830.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:415.000 تومان

زبان کنکور

قیمت کل زبان کنکور:2.240.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:1.120.000 تومان

دروس اختصاصی انسانی کنکور

قیمت کل دروس انسانی :2.680.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:1.340.000 تومان

آلفای ذهنی

قیمت کل آلفای ذهنی:310.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:155.000 تومان

. . . . . .

قیمت تمام مجموعه ها:22.650.000 تومان

با تخفیف 50 درصد:11.325.000 تومان

. . . . . .

منبع:کنکور نیوز

konkurnews.com