پیام مدیریت: دروس شیمی سوم - سینتیک شیمی - الکتروشیمی - فیزیک اول - خازن - حد - زبان انگلیسی دوم  در حال آپلود میباشدFlying Bat